Cover IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010
größer

IEC 61347-2-12:2005/AMD1:2010

Amendment 1 - Lamp controlgear - Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)

Ausgabedatum: 2010-09
Edition: 1.0
Sprache: EN-FR - zweisprachig englisch/französisch
Seitenzahl: 8 VDE-Artnr.: 217543