Cover IEC 60811-511:2012/AMD1:2017
größer

IEC 60811-511:2012/AMD1:2017

Amendment 1 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of polyethylene and polypropylene compounds

Ausgabedatum: 2017-07
Edition: 1.0
Sprache: EN-FR - zweisprachig englisch/französisch
Seitenzahl: 8 VDE-Artnr.: 224701