Cover IEC 60050-113:2011/AMD2:2019
größer

IEC 60050-113:2011/AMD2:2019

Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 113: Physics for electrotechnology

Ausgabedatum: 2019-10
Edition: 1.0
Sprache: EN-FR - zweisprachig englisch/französisch
Seitenzahl: 2 VDE-Artnr.: 248113