Cover IEC 60050-523:2018/AMD1:2019
größer

IEC 60050-523:2018/AMD1:2019

Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 523: Micro-electromechanical systems (MEMS)

Ausgabedatum: 2019-10
Edition: 1.0
Sprache: EN-FR - zweisprachig englisch/französisch
Seitenzahl: 3 VDE-Artnr.: 248135