Cover IEC 60050-731:1991/AMD6:2021
größer

IEC 60050-731:1991/AMD6:2021

Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication

Ausgabedatum: 2021-04
Edition: 1.0
Sprache: EN-FR - zweisprachig englisch/französisch
Seitenzahl: 4 VDE-Artnr.: 249816