Cover DIN EN 50102/A1 VDE 0470-100/A1:1999-06
größer

DIN EN 50102/A1 VDE 0470-100/A1:1999-06

Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel (Ausrüstung) gegen äußere mechanische Beanspruchungen (IK-Code)

Deutsche Fassung EN 50102:1995/A1:1998
Art/Status: Norm, gültig
Ausgabedatum: 1999-06
VDE-Artnr.: 0470006