keine Vorschau

DIN EN 60034-9/A1 VDE 0530-9/A1:1996-08

Drehende elektrische Maschinen - Änderung A1 (IEC34-9/A1:1995); Deutsche Fassung EN 60034-9/A1:1995

Geräuschgrenzwerte

(IEC 34-9:1990 + Corrigendum 1991, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60034-9:1993
Art/Status: Norm, zurückgezogen
Ausgabedatum: 1996 -08
VDE-Artnr.: 0530028

Norm
zurückgezogen:

DIN EN 60034-9 VDE 0530-9:1998-06

Drehende elektrische Maschinen

Geräuschgrenzwerte

38,58 € 
Warenkorb