Cover DIN EN 61058-2-5 VDE 0630-2-5:2003-04
größer

DIN EN 61058-2-5 VDE 0630-2-5:2003-04

Geräteschalter

Besondere Anforderungen an Wahlschalter

(IEC 61058-2-5:1994); Deutsche Fassung EN 61058-2-5:1994 + A11:2002
Art/Status: Norm, zurückgezogen
Ausgabedatum: 2003 -04
VDE-Artnr.: 0630010
Ende der Übergangsfrist: 2014-01-03

Norm
zurückgezogen:

DIN EN 61058-2-5 VDE 0630-2-5:2011-08

Geräteschalter

Teil 2-5: Besondere Anforderungen an Wahlschalter

38,58 € 
Warenkorb