Cover DIN EN 60598-2-20 VDE 0711-2-20:2004-08
größer

DIN EN 60598-2-20 VDE 0711-2-20:2004-08

Leuchten

Teil 2-20: Besondere Anforderungen - Lichtketten

(IEC 60598-2-20:1996, modifiziert + A1:1998, modifiziert + A2:2002, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-2-20:1997 + A1:1998 + Corrigendum Dezember 1998 + A2:2004
Art/Status: Norm, zurückgezogen
Ausgabedatum: 2004 -08
VDE-Artnr.: 0711073
Ende der Übergangsfrist: 2013-04-01

Norm
zurückgezogen:

DIN EN 60598-2-20 VDE 0711-2-20:2011-01

Leuchten

Teil 2-20: Besondere Anforderungen – Lichtketten

63,27 € 
Warenkorb