Ning, Xiansheng; Feng, Yongxin (Eds.) (Hrsg.)

ICMLCA 2021

2nd International Conference on Machine Learning and Computer Application, December 17-19, 2021 in Shenyang, China

2022, XX, 1179 Seiten, 140 x 124 mm, Slimlinebox, CD-Rom
ISBN 978-3-8007-5739-8, E-Book: ISBN 978-3-8007-6121-0
Persönliche VDE-Mitglieder erhalten auf diesen Titel 10% Rabatt

Inhaltsverzeichnis Vorwort

The 2021 2nd International Conference on Machine Learning and Computer Application (ICMLCA 2021) is held on December 17-19, 2021. Due to the COVID-19 pandemic around the world, and with the strict travelling rules in China, it is still difficult to take international travel for our attendees abroad. Therefore, ICMLCA 2021 is held both in physical (Shenyang, China) and online (Zoom).

This unique international conference provides a forum for academics, researchers and practitioners from many industries to exchange ideas and share recent developments in the fields of Machine Learning, Computer Application and Robotic. We provide an opportunity to collaborate and advance the theory and practice of major trends in related fields and as a bridge for scholars to share and inspire their opinion. During the conference, the conference model was divided into three sessions, including oral presentations, keynote speeches, and online Q&A discussion.
Prof. Xiansheng Ning
President of Shenyang Ligong University, China

Prof. Yongxin Feng
Vice President of Shenyang Ligong University, China
1

2

Research on Visual ORB-SLAM Based on Dynamic Scene

Autoren: Zhang, Dongyang; Yu, Lifeng; Zhang, Hualiang

3

4

5

Siamese network based target-aware pixel-wise cross-correlation for Aerial Tracking

Autoren: Chen, Peiqi; Zhang, Dawei; Zhang, Xiuling; Zheng, Zhonglong

6

7

8

9

A New Strategy for Tuning ReLUs: Self-Adaptive Linear Units (SALUs)

Autoren: Zhang, Lonxiang; Zhang, Yan; Ma, Xiaodong

10

11

A Pipeline Dialogue System Scheme

Autoren: Sun, HaoYuan; Zhao, ChunYi; Liu, ShiQiang; Jiang, HuanHuan

12

13

14

Customer Loan Risk Prediction Based on Decision Tree

Autoren: Wang, Hong; Liu, Bingqi

15

End-to-end Text Recognition Model Based on Handwritten Chinese Characters

Autoren: Dong, ChunSheng; Yu, Jingang; Wang, JingXiang; Li, Xu

16

The Allocation of Funds Based on the Optimization Model

Autoren: Shen, Peiran; You, Zhibin; Wang, Haotian; Liu, Guoxi

17

Design and Development a 3D Adventure Puzzle Game Using Machine Learning Concept

Autoren: Luo, Shun Nian; Tseng, Shih Pang; Guan, Da Wen; Wang, Wei Hang

18

A Novel Access Data Model for WiMAX Network

Autoren: Bi, Mingxue; Wang, Xu; Xue, Chenhao; Wang, Xufeng

19

Sentiment Analysis of Tibetan Commentary Based on Hybrid Neural Network Model

Autoren: Zhu, Yulei; Qun, Nuo; Rang, Ga; Luosai, Baima

20

21

Research on CT pulmonary nodule detection model based on R-CNN

Autoren: Liu, Zefu; Liang, Jukun; Yang, Tianqing; Liu, Zhangkui

22

A Task-oriented Multi-round Dialogue Semantic Understanding Model

Autoren: Zou, Yixiao; Shi, Cangzhou; Yang, Fang; Zuo, Rui

23

An Improved Multi-target Tracking Method Integrating Visual Tracking Mechanism

Autoren: Yang, Dawei; Wei, Chenyang; Qi, Yan; Liu, Liping

24

SparseNet: Deep Convolutional Network with Sparse Connections between Blocks

Autoren: Wang, Honglin; Yang, Jinping; Kou, Wanting; Chen, Xinru; Li, Jun; Li, Yunfan

25

26

27

Face Recognition Using Convolutional Neural Networks

Autoren: Wang, Qi; Yu, Zhenyue; Zhang, Yiting

28

29

30

31

32

Research on Active Learning for NN - based Automatic Speech Recognition

Autoren: Huang, Lijie; Gao, Ziqi; Huang, Yucheng; Wang, Ziqing

33

34

Hospital unexpected readmission using multi-model prediction

Autoren: Wu, Yuxuan; Zhang, Wenxuan

35

Basic Model Study of Automatic Generation Method

Autoren: Xu, Yifan; Zhang, Hualiang; Chen, Yuxuan; Liu, Fulin

36

37

Improvement of Weak Coupling Between Questions and Answers for Machine Reading Comprehension

Autoren: Zhou, Enji; Liao, Wenjian; Zou, Hang; Xiao, Yuhang

38

Simulation of Formation Control for AUVs with Reinforcement Learning Toolbox

Autoren: Guo, Xiaomin; Li, Xiaowen; Wang, Bing; Gao, Hongwei; Li, Yan

39

Analysis of the U.S. Military's Tactical Cloud Application Based on Zero Trust

Autoren: Zhang, Na; Wang, Tongjun; Ji, Jingzhou

40

41

42

An Improved Face Recognition Algorithm based on Fisherface and Machine Learning

Autoren: Wang, Xiaoliang; Liu, Liming; Yang, Shengsong

43

Lane Polynomial Regression with Dual-Dimension Attention Convolution

Autoren: Chen, Lulu; Luo, Ruifa; Weng, Xiaoxiong; Cao, Yu; Yilihamu, Abudujiasuer

44

45

46

47

Weapon system effectiveness assessment methodology study

Autoren: Chen, Zhaowei; Yang, Li; Wei, Jiaxu; Jiang, Xianjiu

48

Combination Evaluation Model Based on Entropy Weight Method

Autoren: Li, Fang; Su, Mai; Li, Dongping

49

50

51

A two-stage approach to the optimization of the ground state energy of gold atomic clusters

Autoren: Tang, Yaokun; Xiang, Yifan; Wang, Wei; Xu, Zhenxing

52

The Internet of Medical Things

Autoren: Og, Sadick; Ying, Liang

53

54

55

56

Research and development of stereo matching algorithm

Autoren: Zhang, Wan; Fu, Lidong; Wang, Xiaoqing

57

Detecting Fake News via Deep Learning Techniques

Autoren: Chang, Yu; Wang, Xiaolong

58

Life prediction of body tube using fatigue failure model based on genetic algorithm

Autoren: Jiang, Xianjiu; Yang, Li; Chen, Zhaowei; Wei, Jiaxu

59

A New Channel Scheduling Algorithm for Satellite Navigation System

Autoren: Bi, Mingxue; Wang, Xufeng; Zheng, Dongxu

60

61

A efficient method for embedded target detection

Autoren: Wang, Kelin; Yang, Lin; Ren, Haiqing; Liu, Hongyu

62

63

Lower Limb Rehabilitation Motion Angle Measurement Based On Deep Learning YOLOv3 Model

Autoren: Yang, Yunlong; Wang, Liancheng; Yao, Yufeng; He, Chenxi; Yin, Hesheng

64

65

A consensus strategy based on node behavior scoring for Internet of Things

Autoren: Hao, Ying; Huang, Yingchun; Li, Chengwang; Xing, Sen

66

67

Intrusion Detection Algorithm for Industrial Control System Based on LSTM

Autoren: Li, Wenxin; Feng, Yongxin; Zhao, Yuntao

68

Design of Target Recognition Method Based on Corner Feature Extraction Algorithm

Autoren: Gu, DanNi; Zhang, Le; Feng, Jian; Bai, MingJian

69

An Hybrid Routing Algorithm Based on Optimal Path Selection

Autoren: Wenika, Jaroenritkul; Shi, Zhengang; Zhang, Jingwen

70

An Exploration of a BIM-based Smart Water Management System

Autoren: Wang, Chenwen; Song, Chengming; Yang, Jiaming; Sui, Wenxuan; Kang, Kai

71

72

Visual malicious code classification based on target detection algorithm

Autoren: Cheng, Shihang; Zhao, Yuntao; Geng, Shengnan; Feng, Yongxin

73

Deep Learning for Neural Style Transfer

Autoren: Duan, Jiahui; Feng, Yajing; Li, Zicheng; Mo, Jianxing

74

Research on Target Detection Technology Based on YOLOv3

Autoren: Qi, Yan; Ma, Jiajia; Yang, Dawei

75

Anomaly Detection for Tower Crane Alarm Surge Based on Copula Function

Autoren: Shi, Hongyang; Lu, Ming; Wang, Hongjun; Zhang, Yonghong; Dong, Zengshou

76

A self-learning lane keeping algorithm

Autoren: Zhang, Ben; Xu, Chuan; Su, Yan; Xu, Jingyu

77

78

A Visual Guidance Algorithm based on DQN

Autoren: Zhang, Hui; Shao, Weiping; Hao, Yongping; Cao, Zhaorui

79

80

Chinese Implicit Sentiment Analysis Combining Sequence and Dependent Structure Features

Autoren: Xiao, Yuhang; Zhang, Pengyuan; Zheng, Ming; Zhou, Enji

81

Research on Target Detection Method Based on Ground Target

Autoren: Feng, Yunrui; Zhang, Le; Wang, Yan

82

Research on Crowd Target Counting Method based on YOLOv5 Algorithm

Autoren: Qi, Yan; Zhang, Kelu; Yang, Dawei

83

Dynamic double cluster head algorithm in mobile ad-hoc wireless networks

Autoren: Xu, Qi; Zhang, Wenbo; Xu, Ziyang; Ge, Zhibin

84

85

86

87

Body tube wear prediction based on optimization algorithm and gray theory

Autoren: Wei, Jiaxu; Yang, Li; Jiang, Xianjiu; Chen, Zhaowei

88

Object Detection Based on Multi Perception Fusion

Autoren: Zhou, Xiaolin; Cheng, Lei; Wen, Feng

89

Research on High Concurrent Access Mechanism Based on Video Platform

Autoren: Gao, Hao; Zhou, Xiaolei; Zhang, Yonghong; Chang, Zhijun

90

91

92

A Frame Bandwidth Optimization Algorithm for Satellite Communication System

Autoren: Bi, Mingxue; Xue, Chenhao; Zheng, Dongxu

93

94

Research on intelligent detection method of malicious behavior based on Self-Attention

Autoren: He, Ying; Geng, Shengnan; Zhao, Yuntao; Feng, Yongxin

95

Pork Backfat Thickness Detection Based on Complex Background

Autoren: Chen, Yongze; Gao, Cen; Wang, Jingxiang; Li, Xu

96

97

Multi-Algorithm Fusion Pharmaceutical Sales Forecasting Mode

Autoren: Jiang, Huanhuan; Fan, Yue; Sun, Haoyuan; Liu, Shiqiang

98

99

Strength Analysis and Modality Analysis of Gun Upper Shelf based on ANSYS

Autoren: Yuan, Zhihua; Zhang, Shuo; He, Junlong

100

Application of Optimal Control in Guidance Law

Autoren: Wang, Xin; Lu, Yao; Wang, Xinghua; Gong, Junjie

101

A Novel Optimization Algorithm Based on Whale Optimization Algorithm with Pareto Principle

Autoren: Cheng, Xiangqun; Gao, Cen; Lu, Ming; Fu, Lijun; Dong, Zengshou

102

Keyword-Bert-based Academic Intelligent Question Answering System

Autoren: Shang, Shengpeng; Li, Jin; Zhang, Yonghong; Wu, Jingkai

103

104

105

A Improved Yolov4’s vehicle and pedestrian detection method

Autoren: Wang, Hailong; Tian, Shihe; Zhang, Zhian; Wang, Husen

106

Arbitrary-oriented Object Detection Based on Sub-regional RoI Align

Autoren: Xiaoqing, Wang; Ji, Yan; Xiangkun, Guo

107

Flutter-based Cross-platform College Entrance Examination Filling System

Autoren: Zhang, Ning; Yu, Bihui; Chang, Zhijun; Zhang, Yonghong

108

Power Line Insulator Detection

Autoren: Yu, Dongmin; Song, Kai

109

An Improved ViBe Algorithm for Shadow Removal in Different Backgrounds

Autoren: Wang, Yanmei; Zhang, Zhao; Zhang, Yanzhu

110

A Review of Deep Learning Techniques for Fake News Detection

Autoren: Lin, Yufan; Shan, Zijian; Zou, Siwei

111

Medical Event Extraction with Question Answerability Judgment

Autoren: Pan, Qiao; Chen, Xiaoling; Chen, Dehua

112

Research on Mask Recognition Algorithm under Intelligent Monitoring

Autoren: Li, Wei; Wang, Chuanzong; Zhang, Chongyuan; He, Wei; Ye, Qing

113

114

115

116

Chaotic map enabled algorithm hybridizing Hunger Games Search algorithm with Aquila Optimizer

Autoren: Zhang, Yujun; Yan, Yuxin; Zhao, Juan; Gao, Zhengming

117

Global path planning of mobile robot based on improved A* algorithm

Autoren: Yuan, Jiannan; Tang, Zhuang; Zhang, Zhian; Wang, Hailong

118

Research on Intelligent Power Grid

Autoren: Yu, Dongmin; Song, Kai; Fan, Weiguo

119

A Real-time Semantic Segmentation Algorithm Based on Two-branch Network

Autoren: Song, Tianyi; Huang, Haixin; Zhao, Di; Tao, Wenbo

120

Combat Fragmentation Force Field Visualization Software Development

Autoren: Liang, Zhengang; Yin, Fengjun; Lian, Zhe; Zhao, Hongzhi

121

Three Dimensional Design and Strength Analysis of Frame Cradle of a Large Caliber Gun

Autoren: Yuan, Zhihua; He, Junlong; Ma, Yuli; Hou, Guichang

122

Robot Welding Workstation for Structural Parts of Construction Hoist Based on PLCopen

Autoren: Liu, Shuguang; Zhang, Long; Yue, Chaoqi; Wan, Jinyu

123

Simulation and Optimization of an Ultra Wideband High Power Composite Antenna

Autoren: Liu, Shuhua; Andreev, Au. A.; Lu, Yao

124

Locating Method of Oil-filled Transformer Inspection Robot

Autoren: Feng, Yingbin; Kou, Yahui; Zhao, Yanling; Yang, Huadong

125

Low-altitude drone detection method based on environmental antiinterference

Autoren: Bai, Fan; Sun, Haoyang; Cao, Zhaorui; Zhang, Hui

126

Master-slave Coordinated Control for Multi-Robot Flexible Welding of Complex Structural Parts

Autoren: Liu, Shuguang; Zhang, Long; Yue, Chaoqi; Wan, Jinyu

127

Design of missile combined terminal guidance law

Autoren: Wang, Ziming; Yin, Yefei; Han, Mengkai; Kositsin, Valery

128

Simulation Study of Shaped Charge Structure with Cavity

Autoren: Fu, Haiqing; Guo, Cean; Lu, Xi; Wang, Jian

129

Research on Simulation of AGV Path Planning Based on ROS

Autoren: Zhang, Dongyang; Yang, Bo; Qin, Feng; Zhang, Hualiang

130

131

Inner diameter detection method based on laser three-point method

Autoren: Liu, Fufang; Liang, Zhihong; Jiang, Yueqiu; Liu, Xiaoyun; Feng, Zhiyong

132

133

134

Experimental Research on the Influence of Multi-channel Interaction on Browsing Tasks

Autoren: Gao, Lanlan; Liu, Yijing; Liu, Ran; Le, Jian

135

Multi-robot Task Allocation for Nursing Home Based on Improved Particle Swarm Algorithm

Autoren: Sun, Jin; Zhao, Donghui; Ren, Zhechen; Yang, Zihao; Liu, Houde; Yang, Junyou

136

137

Research on Adaptive Kalman Filter Variable Structure Controller for Missile Rudder System

Autoren: Wang, Xin; Han, Mengkai; Wang, Yuxin; Perliouk, Vladimir

138

Design of Kalman Filter Variable Structure Controller for Missile Rudder System

Autoren: Wang, Xin; Gong, Junjie; Lu, Yao; Wang, Xinghua

139

Design of Software for Visualizing the Damage of A Typical Light Armored Vehicle by Anti-blast Ammunition

Autoren: Peng, Shuai; Yin, Fengjun; Yang, Yuan; Shao, Yuandi; Chen, Jie; Liang, Zhengang

140

141

Research on feedforward fuzzy controller for missile electric actuator system

Autoren: Hu, Xiaoyang; Dai, Guangshuai; Liu, Dongyu; Nebylov, Alexander

142

Correction Control Time Optimized Design of Two-Dimensional Trajectory Correction Projectile Based on PPNGA

Autoren: Zhang, Dejian; Jiao, Zhigang; Zhang, Jian; Guo, Qiuping; Ni, Qingjie

143

Danger Tracker: A Safety and Health System for Wearable Devices

Autoren: Chang, Yekang; Liu, Sihan; Mo, Yicong; Zhang, Yan

144

Dynamics analysis of AGV based on Mecanum wheel

Autoren: Zhang, Dongyang; Chen, Yuxuan; Zhang, Hualiang

145

Simulation study of chamber implosion shock wave load

Autoren: Yue, Mingkai; Li, Hanqing; Chen, Qinghua; Zhe, Sihong; Wang, Qiushi; Wang, Shushan

146

147

Dynamic Identification Method of Unsafe Behaviors in Power Transmission and Transformation Construction Scene Based on UAV

Autoren: Zhang, Yu; Liang, Wei; Zhu, Rui; Yin, Kangyong; Jia, Mengmeng; Wang, Jingjun

148

149

150

Analysis and Optimization of Asynchronous Induction Electromagnetic Propulsion System

Autoren: Zhao, Shuo; Wang, Xin; Liu, Shuangjie; Hao, Yongping

151

152

Design and Research of Indoor Mobile Robot

Autoren: Shi, Zhengjin; Bai, Shiyu; Zhang, Hualiang

153

154

155

Design and Experiment of High Speed and Mobility Platform for All Terrain

Autoren: Li, Gang; Li, Jiaping; Wang, Yujuan; Bao, Renren; Wang, Yu; Jiang, Lisong; Li, Hui; Ji, Hongming

156

157

Decentralized Formation flying Control Method for Autonomous Multi UAV

Autoren: Yang, Jin; Liu, Shuangjie; Hao, Yongping; You, Deyi

158

159

Research on Inverted Pendulum Control System Based on Vision Sensor

Autoren: Zhang, Dongyang; Wang, Jinxu; Zhang, Hualiang; Yu, Lifeng

160

Design of Autopilot Control Parameters Based on Computer Simulation

Autoren: Yin, Yefei; Wang, Yuxin; Wang, Zhongliu; Zhao, Yuhao

161

Joint compression and acceleration based on YOLOv3-MobilnetV1

Autoren: Li, Xiaopeng; Ma, Yuchen; Li, Shuqin

162

A Software Design of Visual Simulation on Fragment Power Field Based on Unity3D

Autoren: Li, Jianan; Liang, Zhengang; Peng, Shuai; Shi, Rui; Chen, Qinghua; Liang, Yi

163

Implementation of Guidance Law Simulation Platform Based on the Embedded System and Virtual Reality Technology

Autoren: Hu, Xiaoyang; Liu, Dongyu; Dai, Guangshuai; Rogachev, Sergei

164

Research On Scrap Steel Evaluation Technology Based On Faster-RCNN

Autoren: Qin, Yuman; Chen, Wangyiyang; Zhang, Peiran; Zhang, Shunxiang; Chen, Sihan; Huang, Liping

165

166

167

3DAST-based Visual Assembly Process Design

Autoren: Yuan, Zhihua; Tian, Shanchuan; Ma, Tao; Xiong, Ruihong

168

Design of Projectile Recovery Device Based on LS-DYNA Simulation

Autoren: Yuan, Zhihua; Ma, Yuli; He, Junlong; Guo, Jiulin

169

Simulation design of signal noise reduction algorithm based on neural network

Autoren: Zhou, Linhao; Hao, Yongping; Yang, Jin; Xu, Jiulong

170

Research on formation control method of Multi-Automated Guided Vehicle System

Autoren: Zhang, Shengnan; Liu, Fulin; Xu, Yifan; Chen, Yuxuan

171

172

Research on Electrothermal Actuator Applied in MEMS Safety System

Autoren: Shao, Chenhe; Liu, Shuangjie; Hao, Yongping; Ma, Kai

173

Research on Mobile Robot path Planning Based on improved QLearning

Autoren: Cui, Xujing; Liu, Zihong; Shi, Zhengjin; Fan, Xiaoliang; Xie, Feng; Wang, Bolun

174

Design and Realization of Three-phase Electric Energy Meter System Based on Bluetooth Low Energy Technology

Autoren: Bao, Xiaoan; Xu, Man; Yao, Binrong; Xie, Wei; Zhang, Na; Chen, Hangyue

175

176

Design of fragment muzzle velocity tester for distributed wireless warhead

Autoren: Liang, Zhengang; Zhao, Meng; Tan, Zhaoming; Lian, Zhe; Wang, Shushan

177

Numerical Simulation of Aftereffect Power of Shaped Charge JET Penetrating Steel Target

Autoren: Yu, Xiangyuan; Yue, Mingkai; Liang, Zhengang

178

Design and Dynamics Analysis on Opening and Closing Conversion Mechanism of the Chamber for Firearms

Autoren: Pan, Mengfei; Sun, Guofeng; Hu, Ming; Tang, Yueyang; Yu, Hangjian

179

Design and analysis of folding wing Bionic Ornithopter

Autoren: Zhao, Yuhan; Liu, Fengli; Hao, Yongping; Shao, Weiping

180

Research on anti-jamming technology of military UAV

Autoren: Zhang, Huaizhi; Hao, Yongping

181

Bullet External Ballistic Visualization Simulation Software Design

Autoren: Li, Baixu; Liang, Zhengang; Peng, Shuai; Shi, Rui

182

183

Design and implementation of smart tourism platform supported by VR technology

Autoren: Wang, Mengbo; Liu, Zhendan; Fang, Hongteng; Ding, Feng; Zhang, Jinting

184

Design of Guidance and Control System for Propeller-Powered Omnidirectional Car

Autoren: Wang, Jian; Wang, Yushuang; Lv, Zhijie

185

186

Research on Step Recovery Diode Pulse Circuit Used in Impact Radar

Autoren: Wang, Zhongliu; Xia, Jin; Zhao, Yuhao; Wang, Xin

187

188

Study on Acquisition Functions

Autoren: Sun, Yiming; Wu, Zhengyang; Gu, Haoyu; Zhou, Yuguang

189

Research on the Application of RBF Neural Network in Image Compression

Autoren: Liu, Fang; Wang, Tianyun; Cheng, Mowen; Feng, Yongxin

190

Unstructured Multi-view Stereo Anomaly Detection

Autoren: Lu, Xudong; Bai, Fan; Li, Lun; Zhang, Hui

191

Research on AGV Car Drawing and Path Planning Based on ROS

Autoren: Zhang, Dongyang; Guo, Liang; Zhang, Hualiang; Yu, Lifeng

192

Score Prediction Based On NN-Stacking

Autoren: Liu, Shiqiang; Wang, Hongjun; Lv, Jiayao; Sun, Haoyuan

193

Stock Price Analysis of Atlassian Corporation Based on Linear Regression

Autoren: Wang, Ziheng; Yu, Zonghong; Zhu, Yipeng

194

195

196

197

198

Numerical Simulation Study on The Collapse Process of A Super High Chimney

Autoren: Duan, Haixia; Bao, Lina; Yuan, Zhihua; Lei, Shanyujin

199

200

An image segmentation method for steel reinforcement recognition

Autoren: Song, Kai; Yang, Chengcheng; Dong, Nana

201

202

The numerical simulation of the head grooved projectile penetrating into concrete target

Autoren: Wang, Shilin; Jiao, Zhigang; Zhang, Yumeng; Zhang, Dingze

203

Experimental research on the Influence of multi-channel interaction on plotting task

Autoren: Liu, Yijing; Gao, Lanlan; Ji, Kun; Liu, Ran

204

Simulation Calculation of Typical Explosive Column Falling Impact

Autoren: Wang, Xinying; Li, Siyang; Wang, Shushan; Gao, Yuxin

205

206

Numerical Simulation of Protective Device's Response to Strong Wind and Explosion

Autoren: Wang, Dongliang; Zeng, Xu; Zhao, Mingyang; Liu, Jiqing; Chen, Jie; Zhao, Hongzhi

207

208

209

Multi-dimensional Data Visualization Method for Geological Subsidence Deformation Monitoring

Autoren: Shao, Yongheng; Wang, Hongjun; Zhang, Yonghong; Liu, Chenxu

210

211

Numerical Simulation Study on Damage of Shock Wave to Typical Shelter Structure

Autoren: Ren, Guangjin; Lu, Xudong; Li, Mengting; Zhe, Sihong; Liang, Zhengang; Liang, Yi

212

Numerical Simulation of Cutting Target Plate of Kinetic Energy Projectile Blade Based on LS-DYNA

Autoren: Hou, Guichang; Guo, Cean; Zhao, Wanjiang; Liu, Quan

213

Marine Impact Water Column Signal Detection Algorithm Based on Improved Yolov3

Autoren: Ji, Siyu; Wang, Yongsheng; Zhai, Yichen

214

A Visualization Method for Data of InSAR Geological Subsidence Risk

Autoren: Liu, Chenxu; Lu, Ming; Fan, Yue; Shao, Yongheng; Dong, Zengshou

215

Radar Target Data Association Method Based on Dynamic Weighting

Autoren: Lin, Xiaobin; Xie, Meng; Zheng, Xin

216

217

Air Target Threat Assessment Process Based on Data Analysis

Autoren: Shi, Weike; Li, Hongquan; He, Wensi

218

Comparative Study of Digital Instrument Image Enhancement in Complex Industrial Environment

Autoren: Shi, Bojia; Sui, Tao; Zhang, Yanzhu; Zhang, Daiqi

219

220

Numerical simulation of explosion shock wave propagation in free field

Autoren: Zeng, Xu; Zhao, Hongzhi; Bi, Zhiyong; Liang, Zhengang

221

222

223

Research on Database of Visualized Machining of Complex Parts

Autoren: Yuan, Zhihua; Ma, Tao; Zhu, Jianyu; Ma, Yuli

224

Infrared and visible image fusion based on non-subsampled contourlet transform

Autoren: Gao, Hongwei; Wang, Xinyu; Zhang, Wei

225

226

A Spread Spectrum Parameter Optimization Analysis for Differential Chaotic Shift Keying

Autoren: Shi, Bojia; Sui, Tao; Zhang, Tong; Jiang, Qiang

227

Visual Analysis of Heterogeneous Data for Academic Planning

Autoren: Zhao, Junhe; Li, Jin; Ding, Shili; Li, Xu

228

229

230

Numerical simulation of Jetting Projectile Charge's penetration process of different targets

Autoren: Guo, Wenfeng; Lan, Tian; Ji, Renren; Jiao, Yuze

231

232

233

Research on Video Anti-jamming Technology of Underwater Wireless Optical Communication

Autoren: Qin, Xingrong; Dang, Zhihui; Liu, Xiaoqi; Yu, Chengze; Guo, Heng; Liu, Qingquan

234

Research on Technology of Vehicle License Plate Location in Color Image

Autoren: Song, Kai; Dong, Nana; Yang, Chengcheng

235

Computer numerical simulation of radially layered structures for PELE

Autoren: Zhang, Yumeng; Jiao, Zhigang; Wu, Yuhui; Liang, Degang